1. TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Kuşak Bilişim  (bundan sonra “FİRMA” olarak anılacaktır) tarafından işletilen ve mülkiyeti FİRMA’ya ait olan www.kusak.com.tr (bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) siteye kayıt olmuş tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan sonra “ALICI” ile beraber “KULLANICI” veya “KULLANICILAR” olarak anılacaktır) ile ürün satışı yapmak üzere FİRMA arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. KULLANICILAR, SİTE’ye üye olmak kaydıyla sözleşmenin bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. TANIMLAR

Aksi belirtilmedikçe, işbu Sözleşme’de kullanılan aşağıdaki deyimler ve/veya kısaltmalar burada kendileri için tanımlanan anlam ve kapsamları ifade eder.

a) "Site" https://www.kusak.com.tr/ isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt adlardan oluşan internet siteleri ve bloglarında,

b) "Sözleşme" İşbu sözleşme formu ve ekleri

c) "Alıcı" Sitelere, işbu sözleşmeyi kabul ederek üye olan ve sitede listelenen ürünleri satın alma talebinde bulunabilecek kimselerdir.

d) "Kullanıcı(lar)" Site Kullanıcıları, üyeler ve ALICI’yı birlikte ifade eder.

e) "Ürün/Mal/Hizmet" Sitede satılması amacıyla listelenen, çeşitli marka ürünleri ile anlaşmalı firmalardan tedarik edilen mal ve hizmetlerdir.

3. SÖZLEŞME KONUSU

FİRMA ile KULLANICILAR arasında yapılmış olan işbu Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, FİRMA ile ALICILAR arasında, Site aracılığı ile koordinasyon ve bağlantının kurulması, SİTE’nin kullanımı, ürünlerin/malların/hizmetlerin online satışının sağlanması olup, bu ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yasal mevzuat hükümleri gereğinde tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

4. HİZMETLERİN KAPSAMI

FİRMA’nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle elektronik ticaret kapsamına dahil olan mesafeli satış işlemlerinden ibarettir. FİRMA’nin SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; FİRMA’ya ait www.kusak.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; KULLANICI tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından FİRMA adına ayıpsız olarak teslimidir. FİRMA, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların FİRMA tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. FİRMA bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

5. ÜYELİK ŞARTLARI

Siteye üye olabilmek için, reşit olmak, FİRMA tarafından istenilen kimlik ve kredi kartı bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak beyan etmek, FİRMA tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya süresiz yasaklanmış olmamak ve SÖZLEŞME’yi SİTE’ye üye olmak kaydıyla onaylamak gerekmektedir. KULLANICI’nın, üyelik kaydı yapması, aydınlatma metni, gizlilik politikası ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme, KULLANICI’nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme KULLANICI’nın üyeliğini iptal etmesi veya FİRMA tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

6. TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

6.1. KULLANICILAR, üyelik aşamalarını yerine getirirken, SİTE’nin hizmetlerinden yararlanırken, işbu sözleşmedeki yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükte bulunan mevzuata ve ayrıca genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini gayri kabili rücu olarak beyan eder.

6.2. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICILAR’ın sorumluluğundadır. İşbu sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra Site’nin kullanılmaya devam edilmesi veya her halükârda değişiklik yapılmasından bir hafta içinde KULLANICI tarafından herhangi bir itirazın yapılmamış olması değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

6.3. KULLANICILAR, SİTE’de satışa sunulan ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde FİRMA’nin sunmuş olduğu ödeme seçenekleri ve ödeme sistemine uymak zorundadırlar.

6.4. FİRMA’nin sunmuş olduğu ödeme sistemine tamamen veya kısmen uymayan KULLANICILAR’ın üyelikleri, FİRMA tarafından bildirim yapılmaksızın tek taraflı feshedilebilecektir.

6.5. KULLANICILAR, SİTE’nin geçici veya sürekli çalışmıyor olmasından, güncellenmesinden veya güncellemenin gecikmesinden veya çalışmasında ve arşivlenmesinde çıkacak aksaklıklardan dolayı FİRMA’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6.6. KULLANICILAR, ürünleri satın alırken veya transfer ederken, kısacası işbu sözleşmenin kapsamında yer alan her türlü işlemi gerçekleştirirken işbu sözleşmenin yanı sıra, FİRMA’nin mesafeli satış sözleşmesini, yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai müeyyideden bizzat kendileri sorumlu olacaklarını ve ayrıca oluşabilecek her türlü zararı karşılamayı, FİRMA’yi hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6.7. KULLANICI, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, KULLANICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz. İşbu hükme aykırılık halinde üçüncü kişi yahut kurumlar tarafından FİRMA’ya iletilebilecek her türlü talep için FİRMA, KULLANICI’ya rücu edebilecektir ve bu durumda doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran KULLANICI’ya aittir.

6.8. SİTE’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için KULLANICININ, kendi koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda KULLANICI, SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6.9. SİTE’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve yalnızca görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin FİRMA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FİRMA, KULLANICI tarafından girilen hukuka aykırı içerikleri yayından kaldırabilir. FİRMA’nin KULLANICI tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle KULLANICI’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.10. KULLANICILARIN, SİTE’de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanuna aykırı davranışlar sergilemesi durumunda, KULLANICILAR’ın üyeliği, FİRMA’nin takdirinde olmak üzere bildirimde bulunmaksızın geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin, FİRMA tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR, SİTE hizmetlerinden yararlanamayacaklarını ve bu hususta FİRMA’dan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6.11. FİRMA, KULLANICI verilerinin KULLANICI şahsı dışındaki kişilerce okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olamayacaktır. KULLANICI, FİRMA çevrimiçi kanallarını kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FİRMA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. KULLANICI, diğer FİRMA kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICI’ya aittir.

6.12. SİTE’nin yazılım ve tasarımı FİRMA mülkiyetinde olup bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup bunlar KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünler, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. KULLANICI, işbu hükmü ihlal etmesi halinde FİRMA’nin uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

6.13. KULLANICILAR, kimlik ve adres bilgilerini doğru olarak FİRMA tarafından her istendiğinde ibraz etmek zorundadır. Yanlış bildirimlerden tamamen KULLANICILAR sorumlu olup, KULLANICININ yanlış bildiriminden dolayı FİRMA tarafından yanlış adrese gönderim yapılması durumunda KULLANICILAR, FİRMA’dan hiçbir talepte bulunamayacaklarını, bu durumdan tamamen kendileri sorumlu olup kargo masraflarına kendileri katlanacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.14. KULLANICILAR, diğer KULLANICILAR’a ait şahsi veya gizlilik ilkesi kapsamına giren veya herhangi bir şekilde işbu web sitesi aracılığıyla edinilen bilgileri, bilgi sahibinin onayı olmadıkça, üçüncü şahıslarla paylaşamayacaklarını bilgileri adli soruşturma haricinde kimseye vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.15. KULLANICILAR ve FİRMA, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında herhangi bir ortaklık, temsilcilik, vekalet veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

6.16. Sitede gerçekleşen işlemler ile FİRMA’nin doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, KULLANICILAR; SİTE’deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep, zarar ve/veya hasarlardan, FİRMA’i, yetkililerini, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı SİTE’ye üye olarak ve işbu Sözleşmeyi onaylayarak gayri kabili rücu kabul ve beyan ederler.

6.17. ALICI tarafından siparişi verilen ürün/malların KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarı) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ALICI tarafından bilgileri ibraz edilmiş banka kartının postu işleme alınır ve sonrasında FİRMA tarafından gerekli stok kontrolü yapıldıktan sonra siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat işlemlerine başlanmaz. Siparişin işleme alınması ile ilgili ayrıntılı bilgiler, satış işlemi esnasında ALICI/KULLANICI’nın onaylayacağı Mesafeli Satış Sözleşmesinde detaylıca açıklanır. 

6.18. FİRMA, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. FİRMA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile FİRMA’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. 

6.19. FİRMA, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI, bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6.20. Kuşak Bilişim dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Sitede sergilenen ve telif hakları 3. Bir kişi veya firmaya ait olan ürün/tasarımlar ile ilgili bir uyuşmazlık veya hukuki sorumluluğun ortaya çıkması durumunda, FİRMA sorumlu değildir.

SİTE’de sergilenen veya satın alınan ürünler/malların veya bunları tanıtan kişilerin FİRMA tarafından tanıtıma ilişkin olarak sergilenmiş resimleri kopyalanamaz veya poster baskısı yapılamaz, fotoğrafı çekilerek basılı veya görsel malzeme olarak kullanılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

7.2. FİRMA, işbu Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

7.3. www.kusak.com.tr web sitesi üyeliği kişiseldir, üçüncü kişilere devredilemez ve/veya satılamaz. KULLANICI, kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. FİRMA, kullanıcı güvenliği konusunda tüm önlemleri almış olmakla birlikte, KULLANICILAR, şifrelerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve benzeri güvenlik sorunlarından kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kuşak Bilişim, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. www.kusak.com.tr şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

7.4. Kayıt sırasında KULLANICI’nın FİRMA’e bilgilerini verdiği e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

7.5. KULLANICI, SİTE’ye verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin, tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla SİTE’nin kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

7.6. SİTE, kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen KULLANICI’nın sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

7.7. SİTE, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

KULLANICILARIN ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

7.8. SİTE, KULLANICI’nın başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden FİRMA sorumlu değildir.

7.9. FİRMA, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. SİTE ve/veya FİRMA, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

7.10. KULLANICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda FİRMA’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. FİRMA kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, FİRMA işbu kullanıcı sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, FİRMA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek veya bu durumlar için FİRMA’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu kullanıcı sözleşmesinden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabiidir ve işbu ihtilafların çözümünde T.C. Afyon Merkez Mahkemeleri yetkilidir. FİRMA’nin, üyenin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

10. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu kullanıcı sözleşmesi, FİRMA tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. FİRMA, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirterek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.